مراقب خودت باش

مراقب خودت باش چون همه‌چیز و همه‌کس از تو می‌خوان تو خودت نباشی

مراقب خودت باش چون احتمالاً هیچ‌کس غیر از خودت واقعاً مراقب تو نیست

مراقب خودت باش چون تو برای خودت کافی‌ای

مراقب خودت باش چون تو بعداً از این که امروز مراقب خودت بودی از خودت تشکر می‌کنی

مراقبت خود باش چون تو برای این که بتونی مراقب بقیه باشی، اول باید بتونی مراقب خوبی برای خودت باشی

مراقب خودت باش چون زندگی سخته